Lietuvių

Narystės sąlygos

NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO AR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asociacijos „Vienaragiai LT“ (toliau – Asociacija) narių priėmimo, jų išstojimo ar pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos (toliau – Tvarka) nustato tikrųjų ir asocijuotųjų narių priėmimo, jų išstojimo, narystės stabdymo ar pašalinimo iš Asociacijos tvarką bei sąlygas ir kitus su tuo susijusius klausimus.

2. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau – Asociacijų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Asociacijos įstatais.

3. Šios Tvarkos privalo laikytis visi Asociacijos nariai.

II. PRIĖMIMAS Į ASOCIACIJĄ

4. Asociacijos nariu gali tapti didelį ir inovacijomis grindžiamą verslo plėtros potencialą turintys ar užsiimantys veikla, susijusia su naujų technologijų diegimu, fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus:

4.1. Lietuvoje sukūrę inovatyvių technologijų produktą ir / arba Lietuvoje vykdantys inovatyvių technologijų produkto testavimą, tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;

4.2. ne mažiau kaip 70 proc. visų per paskutinius finansinius metus gautų pajamų asmuo gavo iš inovatyvių technologijų produkto pardavimų, vystymo, testavimo ir / ar plėtros;

4.3. ne mažiau kaip 90 proc., jeigu kandidatas siekia tapti Asociacijos tikruoju nariu, arba ne mažiau kaip 50 proc., jeigu kandidatas siekia tapti Asociacijos asocijuotuoju nariu, visų per paskutinius finansinius metus gautų pajamų asmuo gavo iš užsienio subjektų;

4.4. per paskutinius trejus finansinius metus asmens pajamos kasmet augo ne mažiau kaip 30 proc.;

4.5. asmuo teikia mokesčių deklaracijas Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai laiku ir vadovaujantis teisės aktų reikalavimais bei laiku sumoka Lietuvoje priskaičiuotus mokėtinus mokesčius.

5. Juridinis asmuo, atitinkantis Tvarkos 4 punkte nurodytus kriterijus, siekdamas tapti Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu, Asociacijos vadovui pateikia:

5.1. laisvos formos prašymą tapti Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu, prašyme nurodant narystės tipą;

5.2. išsamų inovatyvių technologijų produkto aprašymą;

5.3. juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą;

5.4. organo, pagal steigimo dokumentus kompetentingo spręsti klausimą dėl stojimo į Asociaciją, priimto sprendimo kopiją;

5.5. paskutinių trijų finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinių kopijas;

5.6. laisvos formos pažymą apie asmens atitiktį Tvarkos 4.5 punkte nustatytiems reikalavimams.

6. Fizinis asmuo, atitinkantis Tvarkos 4 punkte nurodytus kriterijus, siekdamas tapti Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu, Asociacijos vadovui pateikia:

6.1. laisvos formos prašymą tapti Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu, prašyme nurodant narystės tipą;

6.2. išsamų inovatyvių technologijų produkto aprašymą;

6.3. gyvenimo aprašymą (CV);

6.4. laisvos formos pažymą apie asmens atitiktį Tvarkos 4.2-4.5 punktuose nustatytiems reikalavimams.

7. Sprendimą dėl tikrojo nario priėmimo į Asociaciją priima visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma artimiausiame Asociacijos visuotiniame narių susirinkime po prašymo gavimo. Sprendimą dėl asocijuotojo nario priėmimo į Asociaciją priima Asociacijos valdyba paprasta balsų dauguma artimiausiame Asociacijos valdybos posėdyje po prašymo gavimo. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas arba valdyba gali tenkinti arba atmesti gautą prašymą, nenurodant motyvų.

8. Apie priimtą sprendimą priimti pareiškėją į Asociacijos tikruosius ar asocijuotuosius narius ar atmesti gautą prašymą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

9. Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu tampama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priimtą sprendimą priimti pareiškėją į Asociacijos tikruosius ar asocijuotuosius narius gavimo dienos sumokėjus stojamąjį įnašą. 

10. Asmuo tampa Asociacijos tikruoju ar asocijuotuoju nariu stojamojo įnašo sumokėjimo dieną. Stojančiajam nustatytu laiku nesumokėjus stojamojo įnašo, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo arba valdybos sprendimas dėl to asmens priėmimo į Asociacijos tikruosius ar asocijuotuosius narius netenka galios. Tai neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į Asociaciją su prašymu dėl priėmimo į Asociaciją.

III. NARYSTĖS ASOCIACIJOJE PABAIGA

11. Asociacijos narys turi teisę savanoriškai išstoti iš Asociacijos, pateikęs rašytinį pareiškimą Asociacijos vadovui. Asociacijos narys praranda Asociacijos tikrojo ar asocijuotojo nario teises ir pareigas, kurias atitinkamo tipo narystė gali suteikti, nuo rašytinio pareiškimo Asociacijos vadovui pateikimo dienos.

12. Asociacijos tikrasis narys Asociacijos valdybos teikimu ir Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, Asociacijos asocijuotasis narys Asociacijos vadovo teikimu ir Asociacijos valdybos sprendimu, gali būti pašalintas, jeigu:

12.1. nesilaiko Asociacijos įstatų;

12.2. nesilaiko Asociacijos organų sprendimų;

12.3. Asociacijos valdyba nusprendžia, kad nario veikla kenkia Asociacijos reputacijai ir interesams;

12.4. narys nustatytais terminais nesumoka nario mokesčio;

12.5. jo elgesys pažeidžia nario etikos reikalavimus.

13. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas ar valdyba turi teisę priimti sprendimą dėl Asociacijos tikrojo ar asocijuotojo nario pašalinimo apie pašalinimo galimybes ir motyvus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sprendimo dėl pašalinimo iš Asociacijos priėmimo pranešus tikrajam ar asocijuotajam nariui.

14. Jeigu Asociacijos tikrasis ar asocijuotasis narys, gavęs Tvarkos 13 punkte nurodytą pranešimą apie pašalinimą iš Asociacijos, Asociacijos valdybai nurodo svarbias aplinkybes, sąlygojusias minėtų pagrindų atsiradimą, Asociacijos valdyba gali stabdyti tokio subjekto narystę Asociacijoje. Narystė valdybos sprendimu gali būti sustabdyta ne ilgiau kaip vieneriems metams. Kai Asociacijos narys pašalina aplinkybes, dėl kurių jo narystė Asociacijoje buvo sustabdyta, valdyba savo sprendimu atnaujina tokio subjekto narystę Asociacijoje.

15. Jeigu po vienerių metų nuo narystės sustabdymo Asociacijos narys nepašalina aplinkybių, dėl kurių jo narystė Asociacijoje buvo sustabdyta, inicijuojama Asociacijos nario pašalinimo procedūra, vadovaujantis šioje Tvarkoje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

16. Sustabdžius Asociacijos nario narystę Asociacijoje, Asociacijos tikrasis ir asocijuotasis narys netenka teisės naudotis Asociacijų įstatyme, Asociacijos įstatuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintomis Asociacijos nario teisėmis, išskyrus Asociacijos tikrojo ir asocijuotojo nario teisę bet kada išstoti iš Asociacijos ir Asociacijos tikrojo nario teisę balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime. Narystės Asociacijoje sustabdymas neatleidžia Asociacijos tikrojo ir asocijuotojo nario nuo Asociacijos nario pareigų vykdymo.

17. Pašalinti, nutraukę veiklą arba nariai, kurių narystė Asociacijoje sustabdyta (narių – juridinių asmenų atstovai), praranda pareigas Asociacijos valdymo ir / ar kituose organuose.

18. Išstojusiems ir / ar pašalintiems iš Asociacijos asmenims stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir Asociacijos turto dalis negrąžinami.

PATVIRTINTA Asociacijos „Vienaragiai LT“ 2021 m. birželio 21 d. Valdybos sprendimu.

Startuoli, kur tu?
Kviečiame naujus startuolius prisijungti ir augti kartu su kitais!
Tapti nariu

This website uses cookies. Learn more

Agree with all cookies